گوهر یا جواهر چیست

با سلام :همه ما با زیورالات آشنا هستیم و بسیاری هم از ما از آنها استفاده  میکنیم  و با بعضی از اسامی و  شکل آنها آشنا هستیم ماننند عقیق یا یاقوت و