جواهرات رنگی

به غیر از الماس سایر جواهرات در این گروه قرار میگیرند.تعداد زیادی از سنگها در این ردیف هستند معروفترین آنها عبارتند از یاقوت..زمرد…لعل…عقیق…فیروزه..آکوامارین..یشم..زبرجد..توپاز..لاجورد..و دیگر گوهرها که بسیاری از اسامی آنها در بازار

آشنای با الماس

DIamond.الماس مشهورترین نام در بین جواهرات هست .در عمل همان کربن خالص میباشد  همان ماده که در نوک مداد میباشد.در اعماق زمین و تحت فشار ۱۵۰۰۰۰کیلو بر هر سانتیمتر و حرارت۳۰۰۰درجه تشگیل

گوهر یا جواهر چیست

با سلام :همه ما با زیورالات آشنا هستیم و بسیاری هم از ما از آنها استفاده  میکنیم  و با بعضی از اسامی و  شکل آنها آشنا هستیم ماننند عقیق یا یاقوت و